De algemene voorwaarden zijn opgedeeld in 2 categorieën; Artwise kinderfeestjes & creatieve worshops en Artwise webshop. Indien je een bestelling plaatst, is het belangrijk dat je de voorwaarden leest van de door jou bestelde producten.

Algemene voorwaarden kinderfeestjes & creatieve workshops

Artikel 1. Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

  a. Artwise: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Artwise gevestigd te Kramatweg 53b, Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 63993155;

  b. klant: de ouder, verzorger of opdrachtgever die met Artwise een overeenkomst aangaat;

  c. bedrijf: de klant zijnde een bedrijf;

  d. kind: het kind van de klant, het kind waarvan de klant de dagelijkse verzorging op zich heeft genomen, het kind ten behoeve van wie de opdrachtgever met Artwise een overeenkomst is aangegaan of het kind dat deelneemt aan een activiteit;

  e. overeenkomst: de overeenkomst tussen de klant en Artwise;

  f. activiteit: de activiteit, workshop, (kinder)feestje, animatie, e.d. die Artwise organiseert;

  g. website: de website www.www.artwise.nu die door Artwise wordt beheerd;

  h. agenda: de agenda met activiteiten die op de website staat vermeld.

  Terug ↑

Artikel 2. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de klant en Artwise en op alle werkzaamheden die Artwise in opdracht van de klant uitvoert.
 2. Deze algemene voorwaarden worden voor of bij het tot stand komen van de overeenkomst aan de klant ter beschikking gesteld.
 3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van het bedrijf wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Artwise vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
 6. Indien Artwise niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Artwise in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
 7. Artwise heeft het recht gedurende de overeenkomst deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

  Terug ↑

Artikel 3. Het aanbod en offertes

 1. Artwise richt zich op creatieve workshops/activiteiten/diensten voor verschillende doelgroepen/doeleinden, zoals:

  a. Creatieve workshops voor kinderen in de leeftijd van 4 – 12 jaar aangemeld door de eigen ouder(s)/verzorger(s);

  b. Creatieve workshops/activiteiten voor opdrachtgevers t.b.v. feestelijke aangelegenheden: bijvoorbeeld (kinder)feest, vrijgezellenfeest, teamuitje.

  c. Educatieve creatieve workshops t.b.h.v. kunst- en cultuuronderwijs

 2.  Indien er behoefte is aan andere workshops/activiteiten bijvoorbeeld tijdens evenementen dan kan Artwise deze diensten aanbieden en/of bij overeenkomst uitvoeren.
 3. Indien de klant zich oriënteert voor een (kinder)feestje of andere opdrachten, dan kan de klant een vrijblijvende offerte bij Artwise aanvragen. Artwise werkt graag klantgericht binnen de mogelijkheden en zoekt daarbij naar inspirerende oplossingen.
 4. Alle aanbiedingen en offertes zijn geheel vrijblijvend. De termijn van speciale aanbiedingen worden benoemd in desbetreffende aanbieding.
 5. Kennelijke fouten of vergissingen op de website en in offertes of e-mailberichten van Artwise binden Artwise niet.
 6. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

  Terug ↑

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Artwise staat er, in alle redelijkheid, voor in dat de door haar verrichte werkzaamheden worden verricht overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.
 2. Artwise heeft het recht de overeenkomst (deels) door derden te laten uitvoeren. Artwise zal, ingeval in het kader van de uitvoering van de overeenkomst derden worden ingeschakeld, bij de selectie de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.

  Terug ↑

Artikel 5. Wijziging factuuradres of verhuizing

 1. Indien de klant verhuist dan wel het factuuradres van de klant wijzigt, dan dient de klant daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk zijn nieuwe woon-, verblijf- of vestigingsplaats en/of nieuw factuuradres schriftelijk of via de e-mail aan Artwise mede te delen.

  Terug ↑

Artikel 6. Prijzen

 1. De prijs die de klant moet betalen is bekend of is vooraf overeengekomen.
 2. Artwise heeft het recht de prijzen of haar tarieven van tijd tot tijd aan te passen. Indien de wijziging gevolg heeft voor een lopende overeenkomst, dan wordt de klant daarvan 4 weken voor de inwerkingtreding schriftelijk of via de e-mail op de hoogte gesteld. Indien de klant niet akkoord gaat met de prijswijziging, dan heeft de klant het recht binnen 2 weken nadat de klant in kennis is gesteld van de prijswijziging de overeenkomst middels een schriftelijke of elektronische verklaring op te zeggen.
 3. De prijzen voor activiteiten volgens de Agenda voor minderjarigen zijn vrijgesteld van BTW. Voor andere individuele opdrachten of voor activiteiten voor volwassenen geldt een btw-tarief van 21%. Voor een bedrijf zijn alle vermelde prijzen excl. btw, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 4. Alle door Artwise in rekening gebrachte bedragen en prijzen zijn inclusief gebruik van materialen. Evenals het gebruik van gereedschap is inbegrepen, tenzij anders vermeld. Ongebruikte materialen,  gereedschap en andere benodigdheden blijven eigendom van Artwise. Tenzij anders overeengekomen.
 5. In geval van (kinder)feestje of ander individueel overeengekomen opdrachten is het minimum aantal: 8 deelnemers. Als er minder deelnemers zijn, dan wordt dit niet in mindering gebracht op het totaalbedrag, een en ander tenzij Artwise anders bepaalt.

  Terug ↑

 Artikel 7. Facturatie, betaling en incassokosten

 1. Betaling van kinderfeestjes geschiedt voor uitvoering van het feestje door Artwise. Betaling is mogelijk per iDeal of overboeking via www.artwise.nu.
 2. Facturatie geschiedt vooraf, tenzij anders met de klant is overeengekomen.
 3. Het bedrag dient uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de datum van de activiteit betaald te zijn op de door Artwise opgegeven bankrekeningnummer. Betaling in meerdere termijnen is niet mogelijk, tenzij anders overeengekomen.
 4. Indien Artwise het verschuldigde bedrag niet voor aanvang van de activiteit heeft ontvangen, dan heeft Artwise het recht het kind en/of de klant de toegang tot de activiteit te weigeren. In een dergelijk geval blijft de overeengekomen prijs verschuldigd.
 5. Bij overschrijding van de betalingstermijn, is de klant vanaf de datum waarop de klant in verzuim is tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering met een minimum van € 40,-.

  Terug ↑

Artikel 8. Annuleren, ruilen en annuleringskosten

 • Indien de klant de overeenkomst wil annuleren van een (workshop(s) voor) (kinder)feestje of andere opdracht, dan is dit kosteloos tot 3 dagen na het sluiten van de overeenkomst mogelijk. Anders zijn de annuleringskosten en -termijnen:

  a. bij annulering meer dan 1 maand vooraf aan de overeengekomen datum: 50% van het gehele bedrag zoals overeengekomen;

  b. bij annulering minder dan 1 maand vooraf aan de overeengekomen datum of op de overeengekomen dag zelf: 100% van het gehele bedrag zoals overeengekomen.

  Bij absentie, te laat, ziekte of minder deelnemers op de overeengekomen datum zelf volgt er geen restitutie of vermindering op het totaalbedrag. Enige uitzondering is dat het definitief aantal kinderen te wijzigen is tot 24 uur voorafgaand aan het geplande kinderfeestje.

  Terug ↑

Artikel 9. Toegankelijkheid

 1.  Artwise is in beginsel toegankelijk voor elk kind zolang hierover overeenstemming bestaat tussen Artwise en de klant.
 2. De klant is verplicht Artwise vooraf in te lichten over eventuele handicaps, allergieën of andere toedoende bijzonderheden van het kind/kinderen.
 3. Artwise behoudt zich het recht voor een geplaatst kind voor activiteiten te weigeren voor de duur van de periode dat het kind gedragsproblemen vertoont, door ziekte of andere omstandigheden extra verzorgingsbehoeftig is, dan wel een gezondheidsrisico vormt voor de andere aanwezigen binnen de locatie en een normale begeleiding van het kind en de andere kinderen redelijkerwijs niet van de begeleiding van Artwise mag worden verwacht. Indien een kind ziek is geworden of zorgwekkend gewond is geraakt tijdens een activiteit, dan wordt de klant direct gebeld.
 4. Indien een geplaatst kind, nadat de klant daartoe is aangemaand, zodanig gedrag blijft vertonen dat daardoor gevaar ontstaat voor de geestelijke en/of lichamelijke gezondheid van de overige kinderen, dan wel het kind niet op de gebruikelijke wijze kan worden begeleid, dan heeft Artwise het recht op redelijke grond de toegang tot de activiteit te weigeren en eventueel de overeenkomst op te zeggen.

  Terug ↑

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. Artwise kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

  a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven;

  b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld. Artwise stelt dan ook de aanwezigheid van de klant of ander toezicht verplicht tijdens een opdracht waarin die als doelgroep kinderen onder 7 jaar betreft.

 2. Artwise is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Artwise is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Artwise is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
 4. Artwise is niet aansprakelijk voor diefstal van, schade aan en/of het verdwijnen van eigendommen en goederen van de klant en is niet aansprakelijk voor ongelukken. Onze wettelijke aansprakelijkheid is verzekerd door middel van een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven. Indien Artwise aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid van Artwise beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Artwise gedane uitkering.
 5. Artwise stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen die door de klant en/of derden, zijn toegebracht en/of veroorzaakt.
 6. De klant wordt geacht tijdens de gehele opdracht een aansprakelijkheidsverzekering (voor particulieren) te hebben afgesloten, zodat te allen tijde schade aan eigendommen van Artwise en de door de Artwise ingeschakelde derden welke door de klant en/of het kind zijn toegebracht, aan Artwise worden vergoed. De klant is aansprakelijk voor de schade die door hem/haar, de volwassene en/of  het kind tijdens de activiteit is aangericht.
 7. Artwise is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 8. Alle rechtsvorderingen dient de klant binnen 1 jaar in te stellen als de klant niet tevreden is over de werkzaamheden dan wel het handelen van Artwise. Handelt de klant niet tijdig, dan verjaart de rechtsvordering.

  Terug ↑

Artikel 11. Overmacht

 1.  In geval van overmacht is Artwise niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de klant ontstane schade, behoudens en voor zover Artwise als gevolg van de overmachtssituatie een voordeel heeft gehad dat zij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.
 2. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: brand, wateroverlast, bliksem, stroom- en internetstoring, rellen, weersinvloeden, diefstal, verkeersstoringen en ziekte van de natuurlijke persoon die namens Artwise de overeenkomst uitvoert.

  Terug ↑

Artikel 12. Kleding

 1. Er wordt gewerkt met diverse materialen en gereedschappen. Artwise verzoekt de klant hier rekening mee te houden. De klant dient ervoor zorg te dragen dat het kind gepaste kleding draagt. Voor eventuele schade aan kleding of andere eigendommen is Artwise niet aansprakelijk. De klant heeft de eigen verantwoordelijkheid om dit te melden aan zijn genodigden voor een opdracht die uitgevoerd wordt door Artwise. Artwise zorgt indien noodzakelijk voor o.a. wegwerpschorten, veiligheidsbrillen e.d. Deze dienen dan ook gedragen te worden. Het blijft echter ieder zijn eigen verantwoording met het gebruik hiervan.

  Terug ↑

Artikel 13. Audio- en/of beeldmateriaal

 1. Zonder toestemming van de klant zal Artwise nimmer beeldmateriaal, waarop het kind direct herkenbaar is, gebruiken voor commerciële doeleinden of sociale media. Na overleg is het mogelijk dat er digitale beelden van een workshop/activiteit of de aan een feest gerelateerde diensten naar het privé-e-mailadres of telefoonnummer van de klant verzonden worden. Of dat er digitale beelden genomen worden met de apparatuur van de klant.

  Terug ↑

Artikel 14. Wijzigingen

 1. Artwise heeft het recht om noodzakelijk geachte programmawijzigingen aan te brengen en/of bij onvoldoende belangstelling de betreffende activiteit te annuleren. Voorbeelden hiervan zijn andere docenten/begeleiders in te schakelen, of het wijzigen van de locatie. In het bijzonder als dit op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

  Terug ↑

Artikel 15. Op de eigen locatie van de klant

 1. Indien de activiteit plaats vindt op de locatie van de klant, dient de klant, tenzij anders overeengekomen, te zorgen voor een geschikte ruimte met daarin geschikte tafels, stoelen, sanitaire voorzieningen zoals water, zeep en toilet. De klant zorgt zelf voor koffie, thee, limonade en andere versnaperingen.

  Terug ↑

Artikel 16. Reiskosten

 1. Voor opdrachten buiten de gemeente Haarlem worden reiskosten in rekening gebracht ten bedrage van € 0,45 per kilometer. De reiskosten worden berekend aan de hand van de ANWB routeplanner vanaf de locatie in Haarlem tot aan het adres van de opdracht.

  Terug ↑

Artikel 17. Klachten

 1. Hoewel Artwise haar uiterste best doet om dit te voorkomen is het niet uitgesloten dat de klant een klacht heeft. De klant kan gerust contact opnemen met Artwise om een klacht voor te leggen. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen tijdig en gemotiveerd te worden ingediend bij Artwise. Artwise behandelt de klacht overeenkomstig haar interne klachtenprocedure.
 2. Het in behandeling nemen van een klacht impliceert niet dat Artwise erkent dat de uitgevoerde werkzaamheden gebrekkig zijn.

  Terug ↑

Artikel 18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op elke overeenkomst tussen Artwise en de klant is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Artwise worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Artwise gevestigd is. Indien Artwise een beroep doet op deze bepaling, dan heeft de klant zijnde een consument de mogelijkheid om binnen 1 maand voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

  Terug ↑

Algemene voorwaarden webshop

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten koopt in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst op afstand die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk (hulp)middel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Modelformulier voor herroeping: formulier welke de consument gebruikt om af te zien van de op afstand gesloten overeenkomst:
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

  Terug ↑

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

ACTIVITEITENBUREAU ARTWISE: Hierna te noemen ARTWISE

Kramatweg 53b
1095JW Amsterdam

KvK nummer: 63993155
BTW nummer: NL202547668B01

Terug ↑

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

  Terug ↑

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
  6. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
  7. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

   Terug ↑  

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  1. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen. 

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden, tenzij de dienst of digitale inhoud al binnen de bedenktijd geleverd wordt. Het herroepingsrecht is daarmee uitgesloten voor de digitaal beschikbaar gestelde diensten en digitale inhoud.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 1. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 2. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

  Terug ↑

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

  Terug ↑

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn van veertien dagen door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van digitale inhoud plaatsvindt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten goederen, indien:
  1. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
  2. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van goederen tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
 8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
  1. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
  2. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
  3. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

  Terug ↑

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

  Terug ↑

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer sluit de levering van digitaal beschikbaar gestelde diensten en digitale inhoud uit van het herroepingsrecht. Deze uitsluiting is mogelijk als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

  Terug ↑

Artikel 11 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

  Terug ↑

Artikel 12 – Conformiteit en garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

  Terug ↑

Artikel 13 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft uiterlijk binnen 30 dagen terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

  Terug ↑

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

 1. De koper van het draaiboek en/ of het (feest)artikelen is zelf verantwoordelijk voor het verloop van het feest. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade of letsel in welke vorm dan ook, welke voortvloeit uit het gebruik van de draaiboeken of zaken uit de (feest)artikelen. De consument is en blijft zelf verantwoordelijk voor de veiligheid tijdens het gebruik van het draaiboek en de (feest)artikelen.
 2. Het gebruik van de feestartikelen dient alleen te gebeuren onder toezicht en onder verantwoording van een volwassene. De instructies voor gebruik staan beschreven in het draaiboek. Het gebruik gebeurt op eigen risico. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik het draaiboek of de (feest)artiekelen.
 3. De consument is zelf verantwoordelijk voor het verloop en succes van het (kinder)feest.
 4. Behoudens opzet of grove opzet is de ondernemer niet aansprakelijk voor schade ontstaan door of als gevolg van gebruik van de geleverde goederen, (tijdens de uitvoering) van de diensten en / of digitale inhoud.
 5. De aansprakelijkheid van de ondernemer bij schade zoals omschreven in het vorige lid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.
 6. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is de ondernemer slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie.
 7. De aansprakelijkheid van de ondernemer is daarom beperkt tot de vergoeding welke de ondernemer voor haar werkzaamheden, diensten, producten en/of digitale inhoud in het kader van de overeenkomst heeft ontvangen. Voor overeenkomsten die een langere doorlooptijd hebben dan zes maanden, geldt dat de aansprakelijkheid verder is beperkt tot maximaal de vergoeding over de laatste zes (6) maanden.
 8. De ondernemer mag de verplichting tot vergoeding van de schade verrekenen met de niet betaalde facturen en daaruit voortvloeiende rente en kosten.
 9. De ondernemer is, indien er sprake is van aansprakelijkheid, uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Voor andere directe, indirecte en/of gevolgschade dan door consument geleden directe vermogensschade is de ondernemer niet aansprakelijk.

  Terug ↑

Artikel 15 – Duurtransacties

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

  Terug ↑

Artikel 16 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

  Terug ↑

Artikel 17 – Intellectueel eigendom

 1. Artwise behoudt de auteursrechten en alle overige rechten van intellectueel eigendom op de door haar geleverde draaiboeken met bijlagen. Het draaiboek mag puur en alleen door de consument voor eigen privé gebruik gebruikt worden. Kopiëren, delen aan derden, doorverkopen of doorsturen van het digitale draaiboek is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van Artwise.

  Terug ↑

Artikel 18 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

  Terug ↑

Artikel 19 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

  Terug ↑

Artikel 20 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

  Terug ↑
Scroll naar boven